Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 09/2022. Các hình ảnh tại công trình dự án:

Dãy Nhà Phố 10
Dãy Nhà Phố 10
Dãy Nhà Phố 10
Dãy Nhà Phố 10
Dãy Nhà Phố Thương Mại 1
Dãy Nhà Phố Thương Mại 1
Dãy Nhà Phố Thương Mại 4
Dãy Nhà Phố Thương Mại 4
Dãy Nhà Phố Thương Mại 4
Dãy Nhà Phố Thương Mại 8
Dãy Nhà Phố Thương Mại 8
Dãy Nhà Phố Thương Mại 8
Dãy Nhà Phố Thương Mại 8
Dãy Nhà Phố Thương Mại 8
Công Viên 3
Công Viên 7
Công Viên 10
Công Viên 10