Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 5/2023. Các hình ảnh tại công trình dự án:

 

Mũi Né Summerland - Hưng Lộc Phát Group
Mũi Né Summerland – Hưng Lộc Phát Group
Mũi Né Summerland - Nhà phố 10
Mũi Né Summerland – Nhà phố 10
Mũi Né Summerland - Nhà phố 10
Mũi Né Summerland – Nhà phố 10
Mũi Né Summerland - NPTM 1
Mũi Né Summerland – NPTM 1
Mũi Né Summerland - NPTM 1
Mũi Né Summerland – NPTM 1
Mũi Né Summerland - NPTM 1
Mũi Né Summerland – NPTM 1
Mũi Né Summerland - Công viên 3
Mũi Né Summerland – Công viên 3
Mũi Né Summerland - Công viên 3
Mũi Né Summerland – Công viên 3
Mũi Né Summerland - Công viên 10
Mũi Né Summerland – Công viên 10
Mũi Né Summerland - Công viên 10
Mũi Né Summerland – Công viên 10
Mũi Né Summerland - NPTM 8
Mũi Né Summerland – NPTM 8
Mũi Né Summerland - NPTM 8
Mũi Né Summerland – NPTM 8