Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 06/2022. Các hình ảnh tại công trình dự án:

Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 10
Dãy nhà phố 10
Dãy NPTM 1
Dãy NPTM 1
Dãy NPTM 1
Dãy NPTM 2
Dãy NPTM 2
Dãy NPTM 7
Dãy NPTM 7
Dãy NPTM 8
Dãy NPTM 8

 

Hưng Lộc Phát